ADR 2017-12-20T14:09:23+00:00

KURSY

ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

Kurs ADR skierowany jest do kierowców, którzy po raz pierwszy chcą uzyskać uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych,

– KURS DOKSZTAŁCAJĄCY POCZĄTKOWY – dla kierowców którzy chcą przedłużyć posiadane uprawnienia. Przedłużenie zaświadczenia można zrealizować tylko na podstawie ważnego zaświadczenia ADR.
– KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DOSKONALĄCY

Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej kursów specjalistycznych, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.

Wymagania:
Każdy kursant chcący zrealizować szkolenie w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać prawo jazdy min. kat B
– osiągnąć minimalny wiek 21 lat
– w przypadku przedłużenia zaświadczenia ADR- należy okazać aktualne zaświadczenie ADR

 

Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR obejmuje:
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PONIŻSZYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH JEST POSIADANIE UPRAWNIEŃ Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKI KLAS
– Kurs podstawowy z zakresu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych wszystkich klas ( za wyjątkiem 1 i 7)
– Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych w cysternach
– Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych klasy 1
– Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych klasy 7

Egzamin Państwowy:
Każdy kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez komisje powołaną przez Urząd Marszałkowski. Egzamin odbywa się w Ośrodku realizującym kursy ADR zaraz po ukończeniu kursu.
Egzaminy przeprowadzone są w formie testu pisemnego, na który składa się:
– przy kursie podstawowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 30 pytań – czas trwania 90 min
– przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 18 pytań – czas trwania – 60 min.
– przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 15 pytań – czas trwania – 45 min
– przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 15 pytań – czas trwania – 45 min

Zaświadczenie ADR wydawane jest kierowcy w terminie do 7 dni od daty egzaminu. Za wydanie zaświadczenia ADR należy wnieść opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50,50 zł w tym: opłata za wydanie zaświadczenia – 50 zł i opłata ewidencyjna CEPiK – 0,50 zł.

 

ADR – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY POCZĄTKOWY
PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS (za wyjątkiem klasy 1 i 7)
Kurs skierowany jest do kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne w Polsce i zagranicą.
Kurs składa się z 24 godzin edukacyjne, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego.

Kurs obejmuje:
– przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
– główne zagrożenia jakie stwarzają materiały niebezpieczne różnych klas;
– sposoby przeciwdziałania różnym zagrożeniom jakie mogą wystąpić w czasie przewozu towarów niebezpiecznych;
– przepisy w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych, a w szczególności towarów szczególnego ryzyka;
– zasady zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przed osobami trzecimi;
– przepisy ruchu drogowego, a w szczególności przepisy obowiązujące w czasie przejazdu przez tunele;
– zakazy ładowania towarów niebezpiecznych;
– zasady związane z manipulowaniem sztukami przesyłki, ich rozmieszczaniem i mocowaniem;
– oznakowanie opakowań i pojazdów;
– wyposażenie konstrukcyjne niektórych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
– wyposażenie podstawowe i awaryjne każdej jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne;
– przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych w ramach przewozów kombinowanych (multimodalnych);
– zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za szkody spowodowane w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych;
– przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz związane z przewozem odpadów.
– przygotowanie pojazdu pod załadunek towaru niebezpiecznego;
– załadowanie towaru na jednostkę transportową zgodnie z zasadami dotyczącymi zakazów ładowania razem towarów o różnym zagrożeniu, z żywnością itp.;
– zabezpieczanie ładunku na pojeździe;
– posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym;
– zabezpieczanie miejsca wypadku lub awarii;
– posługiwanie się środkami ochrony osobistej;
– posługiwanie się urządzeniami kontrolno – pomiarowymi pojazdu wymaganymi przy przewozie niektórych materiałów niebezpiecznych;
– udzielanie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadku;
– korzystanie z aktów prawnych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH
Kurs składa się z 16 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego.
Kurs skierowany jest do kierowców posiadających zrealizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:
– wymagania konstrukcyjne pojazdów cystern;
– systemy napełniania i opróżniania cystern;
– zasady przemieszczania się ładunku w czasie przemieszczania pojazdu;
– dokumenty wymagane w przewozie materiałów niebezpiecznych w cysternie, w szczególności:
– świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych;
– znaki dopuszczenia cysterny;
– przepisy szczegółowe dotyczące używania cystern, w szczególności dotyczące;
– materiałów podlegających zgłoszeniu;
– zapisów w dokumencie;
– określenie stopnia napełnienia dla różnych materiałów niebezpiecznych;
– oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi i nalepkami

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)
Kurs składa się z 8 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego.
Kurs skierowany jest do kierowców posiadających realizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:
– klasyfikację materiałów wybuchowych;
– oznakowanie opakowań przy przewozie w sztukach przesyłki;
– oznakowanie pojazdu, kontenera lub cysterny;
– ładowanie razem materiałów wybuchowych;
– ograniczenia w ilości przewożonych towarów niebezpiecznych klasy 1;
– rodzaje pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1;
– wymagania konstrukcyjne dla pojazdów;
– dokumenty przewożone w jednostce transportowej.

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS
(za wyjątkiem klasy 1 i 7)

Kurs skierowany jest do kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne w Polsce i zagranicą.
Kurs składa się z 16 godzin lekcyjnych zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego

Kurs obejmuje:
– przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
– główne zagrożenia jakie stwarzają materiały niebezpieczne różnych klas;
– sposoby przeciwdziałania różnym zagrożeniom jakie mogą wystąpić w czasie przewozu towarów niebezpiecznych;
– przepisy w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych, a w szczególności towarów szczególnego ryzyka;
– zasady zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przed osobami trzecimi;
– przepisy ruchu drogowego, a w szczególności przepisy obowiązujące w czasie przejazdu przez tunele;
– zakazy ładowania towarów niebezpiecznych;
– zasady związane z manipulowaniem sztukami przesyłki, ich rozmieszczaniem i mocowaniem;
– oznakowanie opakowań i pojazdów;
– wyposażenie konstrukcyjne niektórych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
– wyposażenie podstawowe i awaryjne każdej jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne;
– przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych w ramach przewozów kombinowanych (multimodalnych);
– zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za szkody spowodowane w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych;
– przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz związane z przewozem odpadów.
– przygotowanie pojazdu pod załadunek towaru niebezpiecznego;
– załadowanie towaru na jednostkę transportową zgodnie z zasadami dotyczącymi zakazów ładowania razem towarów o różnym zagrożeniu, z żywnością itp.;
– zabezpieczanie ładunku na pojeździe;
– posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym;
– zabezpieczanie miejsce wypadku lub awarii;
– posługiwanie się środkami ochrony osobistej;
– posługiwanie się urządzeniami kontrolno – pomiarowymi pojazdu wymaganymi przy przewozie niektórych materiałów niebezpiecznych;
– udzielanie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadku;
– korzystanie z aktów prawnych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH
Opis kursu:
Kurs składa się z 8 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego.
Kurs skierowany jest do kierowców posiadających zrealizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:
– wymagania konstrukcyjne pojazdów cystern;
– systemy napełniania i opróżniania cystern;
– zasady przemieszczania się ładunku w czasie przemieszczania pojazdu;
– dokumenty wymagane w przewozie materiałów niebezpiecznych w cysternie, w szczególności:
– świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych;
– znaki dopuszczenia cysterny;
– przepisy szczegółowe dotyczące używania cystern, w szczególności dotyczące;
– materiałów podlegających zgłoszeniu;
– zapisów w dokumencie;
– określenie stopnia napełnienia dla różnych materiałów niebezpiecznych;
– oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi i nalepkami

 

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1(materiały i przedmioty wybuchowe)
Opis kursu:
Kurs składa się z 5 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Podkarpackiego.
Kurs skierowany jest do kierowców posiadających zrealizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:
– klasyfikację materiałów wybuchowych;
– oznakowanie opakowań przy przewozie w sztukach przesyłki;
– oznakowanie pojazdu, kontenera lub cysterny;
– ładowanie razem materiałów wybuchowych;
– ograniczenia w ilości przewożonych towarów niebezpiecznych klasy 1;
– rodzaje pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1;
– wymagania konstrukcyjne dla pojazdów;
– dokumenty przewożone w jednostce transportowej